Vítajte na stránkach parttime.sk               Prvých 500 inzerátov zdarma                 Buďte s nami, buďte parttime 22.05.2024 20:22:55
buďte parttime
Prihlásenie
Užívateľ
Heslo
Vstup  
Pracovné ponuky
Projekt Parttime
Anketa
Pracovali ste už parttime ?
================================================================   64%
====================================   36%
322Celkový počet hlasov:
Spôsob platby
ePay
 
:: Všeobecné obchodné podmienky ::

Všeobecné obchodné podmienky služieb portálu www.parttime.sk spoločnosti Parttime, s. r. o.


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


(1) Spoločnosť Parttime, s. r. o. so sídlom Starozagorská 4, 040 23 Košice, IČO: 44 434 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 22579/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sa zaväzuje vykonávať činnosť na portáli www.parttime.sk v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) a v rozsahu svojho živnostenského oprávnenia.
(2) VOP sú záväzné pre všetkých klientov, ktorí využívajú poskytované služby Prevádzkovateľa. VOP vychádzajú z všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

1.1. Použité pojmy

Prevádzkovateľ - spoločnosť Parttime, s. r. o..
Klient - fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si služby u Prevádzkovateľa.
Zmluvné strany - Prevádzkovateľ a Klient.
VOP - všeobecné obchodné podmienky.
Objednávkový formulár - dokument umiestnený na portáli, na základe ktorého vzniká vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom, po jeho vyplnení a potvrdenom doručení na e-mailovú adresu, resp. prevádzku spoločnosti.
Part-time práca - práca na skrátený pracovný úväzok, brigádnické práce, dobrovoľnícke aktivity, remeselné činnosti, resp. krátkodobé práce, charakteristické svojou sezónnosťou, nárazovosťou alebo špecifikáciou samotnej práce.
Služby - služby poskytované na portáli www.parttime.sk. Rozsah a druh služieb je uvedený v bode č. 2 VOP.
Cenník - cenník platených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.


2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY


(1) Prevádzkovateľ napomáha záujemcom o part-time prácu pri vyhľadaní vhodnej pracovnej príležitosti, a to hlavne formou sprístupnenia ich kontaktných údajov ako aj zverejnením voľných part-time ponúk Klientov na webovej stránke www.parttime.sk.
(2) Prevádzkovateľ poskytuje pre Klientov nasledovné služby:
- prezeranie a vyhľadávanie part-time pracovných ponúk,
- zverejňovanie part-time pracovných ponúk,
- zvereňovanie záujemcov o part-time prácu,
- grafické a pocitové služby (výroba reklamných bannerov, úpravy logotypov a pod.),
- zverejnenie reklamných bannerov,
- zverejnenie logotypu klienta.

(3) Všetky služby poskytované klientom sa objednávajú e-mailom alebo prostredníctvom klientskeho rozhrania (objednávkový formulár) a sú platné až po e-mailovom potvrdení zo strany Prevádzkovateľa.
(4) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť pracovnú ponuku alebo reklamný banner, pokiaľ sú tieto v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo by mohli viesť k ohrozovaniu alebo narušovaniu verejného poriadku či mravnosti.
(5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie pracovnej ponuky v prípade, že sa nejedná o part-time pracovnú ponuku, teda že ide o zverejnenie pracovnej ponuky na štandardný trvalý pracovný pomer (8 hodinový denný pracovný čas, resp. 40 hodín/týždeň).
(6) Klient zadaním objednávky prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov prevádzkovateľom v prípade, ak si to vyžaduje charakter služby, ktorú si klient u Prevádzkovateľa objednal.


3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB


3.1. Objednávanie služieb pre záujemcov o part-time prácu

(1) Prevádzkovateľ pomáha záujemcom o part-time prácu vyhľadávať pracovnú príležitosť týmito spôsobmi:
a. prezeraním a vyhľadávaním part-time ponúk podľa vybraných kategórií,
b. vyjadrením súhlasu so zasielaním noviniek z webovej stránky www.parttime.sk,
c. pridaním vlastného profilu, prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára pre záujemcu o part-time prácu.

(2) V prípade doplnkových informácií, ktoré môžu mať charakter poradenstva, všetky takto poskytnuté informácie Prevádzkovateľa smerom ku Klientovi sa považujú za orientačné a nezáväzné a v žiadnom prípade nezakladajú zodpovednosť Prevádzkovateľa za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií.
(3) Zaslaním, resp. vyplnením registračného formulára na stránke www.parttime.sk dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
(4) Ak Klient zruší objednané služby počas ich poskytovania, Prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté služby, skutočne objednané služby až do dňa doručenia písomnej žiadosti (e-mailom alebo poštou) na adresu prevádzkovateľa.

3.2. Objednávanie služieb pre subjekty ponúkajúce part-time zamestnania

(1) Prevádzkovateľ poskytuje pre Klientov nasledovné služby:
- prezeranie a vyhľadávanie medzi záujemcami o part-time prácu,
- zverejnenie part-time práce podľa kategórie,
- zverejnenie loga klienta na titulnej stránke www.parttime.sk,
- zverejnenie reklamných bannerov na webovej stránke.

(2) Pre využívanie služieb sa vyžaduje registrácia Klienta prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára, ak nie je pri konkrétnej službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
(3) Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej (list, e-mail) objednávky so všetkými náležitosťami, resp. vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke. Objednávka je platná až po jej spätnej akceptácii Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je pred akceptáciou objednávky oprávnený si telefonicky alebo inou formou potvrdiť u Klienta údaje uvedené na objednávke a v prípade pochybností má právo od Klienta požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje.
(4) Objednávka, resp. objednávkový formulár musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a. obchodné meno a právna forma Klienta,
b. sídlo Klienta,
c. fakturačná (prípadne poštová) adresa,
d. IČO, DIČ, resp. IČ DPH Klienta,
e. meno a priezvisko kontaktnej osoby,
f. kontaktné údaje – e-mail, telefón, fax, web stránka,
g. názov, druh a detailnejší popis objednávanej služby
(názov inzerátu, lokalita, typ, rozsah, odmena a bližší popis part-time práce),
h. obdobie, na ktoré sa služba objednáva,
i. cena objednanej služby,
j. súhlas s VOP.
(5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť zverejnenú part-time ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi.
(6) Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:
a. informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi,
b. informácie, ktorú môžu poškodiť dobré meno prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb.
(7) Klient je oprávnený úplne alebo čiastočne zrušiť konkrétnu objednávku, objednané služby pred ich zverejnením, zaslaním e-mailovej alebo písomnej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle úplne alebo čiastočne zrušiť objednané služby.
(8) Ak Klient zruší objednané služby počas ich poskytovania, Prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté služby, a to až do dňa doručenia písomnej žiadosti (e-mailom alebo poštou) na adresu Prevádzkovateľa.
(9) Po registrácii, resp. zaslaní objednávkového formulára má prevádzkovateľ 48 hodín (cháp 2 pracovné dni) na zverejnenie inzerátu, pokiaľ nie je v rozpore s ostatnými ustanoveniami VOP.

3.3. Ceny služieb a platobné podmienky

Cena služieb

(1) Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na svojom portáli sú uvedené v aktuálnom cenníku na webovej stránke www.parttime.sk. Platnosť cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke, ak nie je v cenníku uvedené inak.
(2) Spoločnosť nie je platiteľom DPH. Cena v cenníku je preto uvedená bez DPH.
(3) Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovene uvedený opak.
(4) Klient sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté služby cenu podľa platného cenníka, ktorá bude uvedená aj na objednávke.

Platobné podmienky

(5) Faktúra je vystavená Prevádzkovateľom po aktivácii služieb, ktoré si Klient objednal. Doba splatnosti je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(6) Platbu za objednané služby je možné uhradiť priamym vkladom na účet spoločnosti alebo prostredníctvom platobného príkazu (prevodný príkaz, elektronické bankovníctvo).
(7) V prípade, ak Klient neuhradí faktúru do doby splatnosti a omešká sa s platbou po splatnosti o viac ako 5 pracovných dní, je Prevádzkovateľ oprávnený až do zaplatenia faktúrovanej sumy pozastaviť poskytovanie služieb.
3.4. Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Za obsah zverejňených obsahových predlôh zodpovedá v plnom rozsahu Klient.
(2) V prípade, že je súčasťou zverejňenia obsahovej alebo grafickej predlohy ochranná známka alebo chránená značka, logo, fotografia alebo iný výsledok tvorivej duševnej činnosti, je Klient plne zodpovedný za vysporiadanie vzťahov s autorom týchto práv. V prípade, že budú voči Prevádzkovateľovi vznesené akékoľvek nároky pre porušenia práv tretích osôb uvedených v tomto odseku, zaväzuje sa Klient tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa odškodniť v plnej miere.
(3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a špecifikáciu služieb podľa vlastného uváženia.
(4) Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie služieb Klientovi, ak ten závažným spôsobom porušuje VOP, respektíve koná v rozpore s nimi a dobrými mravmi, a ak tým môže byť podľa názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno.

3.5. Ochrana osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ eviduje údaje o klientoch v internej databáze. Kontaktné údaje medzi jednotlivými Klientmi obsahujú:
a. prihlasovacie meno Klienta (u právnickej osoby je to obchodné meno a právna forma)
b. meno a priezvisko kontaktnej osoby,
c. kontaktné údaje – e-mail, telefón, fax, web stránka,
d. názov inzerátu, lokalita, typ, rozsah, odmena a bližší popis part-time práce.

Uvedenie ďalších údajov je na výlučnom rozhodnutí Klienta a Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje.

(2) Pri evidencii klientov Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
(3) Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neeviduje dátumy narodenia a rodné čísla Klientov a ani žiadne ďalšie údaje spadajúce do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení paragrafu 8 Zákona o ochrane osobných údajov.
(4) Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí bez výhrad, aby tieto údaje boli zverejnené prostredníctvom internetových služieb počas zvolenej doby.
(5) Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám, s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby.
(6) Po ukončení doby inzercie budú údaje neprístupné a uchovajú sa v databáze Prevádzkovateľa pre prípad budúcej aktualizácie po dobu maximálne 2 rokov. Po tomto období budú údaje z databázy Prevádzkovateľa vymazané. Klient môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o oznámenie údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje a môže požiadať aj o ich vymazanie z databázy, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej Prevádzkovateľovi s vyjadrením vôle vymazať evidované údaje.
(7) Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrovaním a používaním portálu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov v spoločnosti Parttime, s. r. o. v zmysle vyššie uvedených zásad.
3.6. Reklamačné konanie

(1) Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Klient je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku chyby na strane Prevádzkovateľa, alebo žiadať primeranú zľavu z ceny. (2) Lehota na uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa zverejnenia služby na portáli www.parttime.sk. (3) Reklamáciu je povinný Klient uskutočniť písomne - poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: reklamacie@parttime.sk. Prevádzkovateľ je povinný po obdržaní reklamácie potvrdiť jej prevzatie e-mailom.
(4) Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa prevzatia reklamácie a to formou e-mailovej správy.
(5) Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť služieb uvedených v objednávke (registračnom formulári), a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. V takomto prípade sa automaticky predlžuje uverejnená ponuka, resp. inzerát o 1 deň.
(6) Zľavy z ceny sa uplatňujú formou dobropisu alebo využitím dodatočných služieb.
(7) Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči klientovi, je povinný Klient uplatniť výlučne písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, kedy mu bola faktúra doručená.


4. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


4.1. Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením pracovných inzerátov na webovej stránke www.parttime.sk.
(2) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených inzerátov a ani za ich gramatickú správnosť, ani za pravdivosť a aktuálnosť údajov klientov.
(3) Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na webovej stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní týchto informácií na ďalší účel.
(4) Činnosťou prevádzkovateľa nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4.2. Riešenie sporov

(1) Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
(2) Všetky právne úkony, vrátane oznámení, budú vyhotovené v písomnej forme a budú sa doručovať druhej zmluvnej strane doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky z ktorejkoľvek zmluvnej strany platí, že zásielka bola doručená na druhý deň odo dňa jej odoslania.
(3) Všetky vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

4.3. Zmeny vo VOP

(1) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, resp. dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Nové, upravené, resp. doplnené Všeobecné obchodné podmienky zverejňuje prevádzkovateľ na portáli www.parttime.sk s uvedením dátumu, od ktorého sú nové VOP platné. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
(2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.10.2008.

Reklama
Reklama 01
Reklama 02
Reklama 03
Všeobecné obchodné podmienky - Cenník - Kontakt
© Parttime, s.r.o. 2024